Tutor

Tutor je učitel v e-learningových kurzech. Je nejbližší spolupracovník studujícího, vyškolený pracovník pro řízení studujících v určitém e-learningovém kurzu. Může, ale nemusí být autorem e-learningového kurzu, tzn. nemusí být tvůrcem obsahu kurzu. Obvykle se průběžně stará o cca 20 posluchačů (třídu), které různými způsoby motivuje k dosažení studijních cílů. K tomu také využívá řady e-learningových opor. Průběžně konzultuje se studujícími dle jejich potřeby a hodnotí průběžně jejich práce. Role tutora Tutor v on-line kurzu plní čtyři základní role: roli řídicí (organizační), roli socializační, roli technickou a roli pedagogickou. Tyto role může plnit několik lidí, ale také jen jeden člověk, pro něhož je pak tutorská práce náročnější. Role organizační Role organizační spočívá ve splnění všech kroků k tomu, aby byl e-learningový kurz připraven, zahájen, realizován a ukončen. Organizátor komunikuje pomocí nástrojů zabudovaných v e-learningovém nástroji, které usnadňují učení, komunikaci a spolupráci tj.

 • komunikačních nástrojů, umožňující diskuse, výměnu souborů, interní emailovou korespondenci, chatování, přenos videa, atd.
 • nástrojů pro podporu produktivity vzdělávání, umožňující např. práci offline, vkládání vlastních poznámek, použití kalendáře, help, atd.
 • nástrojů pro podporu spolupráce studujících, např. pro podporu práce na projektech. Využívá souboru podpůrných nástrojů, které pomáhají tutorovi při organizování a vedení e- learningového kurzu, např.:
 • nástroje pro administraci, např. pro vedení studijních evidencí, adresářů kontaktů
 • nástroje pro řízení, např. nástroje pro sledování práce studujících
 • nástroje pro návrh kurikula.

Na konci e-learningového kurzu připraví on-line evaluační dotazník, odpovídá na otázky k evaluaci a motivuje studenty k vyplnění evaluačního dotazníku. Na konci e-learningového kurzu se organizátor se studenty také rozloučí. Role socializační zajišťuje socializační, organizační a podpůrné činnosti dotýkající se studenta, je to nejbližší osoba pro studenta v těchto záležitostech. Tutor v socializační roli před zahájením kurzu připraví pro studenty socializační místo v prostředí Moodle (vstupní kapitola nebo samostatná klubovna). Pak studenty přivítá, vzájemně se představí, informuje je o průběhu výuky. Pomůže jim překonat problémy se vstupem do prostředí e-learningu, kam se začínají přihlašovat. Před zahájením on-line kurzu tutor účastníky kurzu osloví, připraví je na výukový proces, upozorní je na to, jakou roli zde hraje, s čím se na něj mohou obracet a poskytne jim úvodní rady o tom, jak se učit. V této úvodní části má tutor za úkol přivítat účastníky kurzu, naladit je ke studiu, zajistit osobní charakter komunikace a vytvořit příjemné studijní prostředí a vytvořit přátelskou atmosféru.

Strategie

 • V počátku oslovit každého účastníka zvlášť.
 • Požádat o vyplnění profilů, případně vložení fotografie.
 • Oslovovat účastníka oblíbenou podobou jeho jména.
 • Užívat méně formální jazykové prostředky, emotikony (symboly/zkratky v on-line prostředí)
 • Formulovat zprávy stylově odstíněně podle adresáta.
 • Uplatňovat znaky pozitivní komunikace.
 • Reagovat v co nejkratším časovém intervalu. V okamžiku kdy se rozebíhá samotný e-learningový kurz a studenti procházejí jednotlivými studijními aktivitami a jsou v neustálém kontaktu s tutorem, je důležité, aby organizátor plnil roli podpůrnou, nikoli rušivou. Strategie
 • Udržovat přátelskou atmosféru.
 • Rozvíjet studentovo myšlení.
 • Být empatický.
 • Být flexibilní.
 • Průběžně studenty motivovat.
 • Vést studenty k odpovědnosti.
 • Rychle reagovat.
 • Připomínat studentům cíle.
 • Znát své meze.

Tutor komunikuje pomocí nástrojů zabudovaných v e-learningovém systému, tj. vnitřní pošta, chat, diskuzní fóra. Mezi jeho základní znalosti patří vést strukturovanou diskusi, znalost komunikačních technologií, úplné základy HTML, e-mail, atd. Role technická Role technická zabezpečuje technickou pomoc studentům, kteří si nevědí rady s otázkami technického rázu. To v praxi znamená, že si nemohou vzpomenout na heslo, nevědí, jak se píše do diskuze, nevědí, jak se odevzdává úkol nebo následně oprava úkolu.

Další možné otázky:

 • Jak napsat příspěvek do diskusního fóra
 • Jak odevzdat úkol
 • Jak odevzdat opravu úkolu
 • Jak napsat zprávu organizátorovi, tutorovi, správci systému nebo dalším studentům
 • Jak se studenti podívají na své známky

Co dělat při potížích Role pedagogická Vedení výuky v online kurzu je záležitostí vyškoleného tutora. Základem práce tutora je podpora vlastního učení se studujících, ke které patří podnětné náměty k přemýšlení a k diskuzi, pomoc při překonávání studijních obtíží a hodnocení výsledků studujících.

Základní kompetence tutora v elektronické výuce zahrnují především:

 • Potřebné pedagogické dovednosti.
 • Umění dobré on-line komunikace. Znalost písemné komunikace a net moderace.
 • Vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro všechny studenty.
 • Včasné a individuální poskytování zpětné vazby.
 • Povzbuzování a podporování studujících po celou dobu výuky.
 • Reagování na příspěvky studujících v diskusích a chatech, na samostatných i skupinových úkolech, na výsledky v testech…
 • Praktické zkušenosti s e-learningovými podporami.

Vytvořené e-learningové prostředí zpravidla obsahuje celou řadu studijních opor, pomocí kterých může tutor účelně vést studenty jakýmkoli e-learningovým kurzem. V případě, že se jako organizátor vzdělávání rozhodnu pro využití tzv. netutorovaného kurzu, pak pedagogická role tutora odpadá. Tuto roli zčásti přebírá systém, který je k tomu nastaven.